ఆపరేషన్ నిస్తార్ : సొకొత్రా ద్వీపంలో చిక్కుకున్న38 మంది భారతీయులు సురక్షితం

INSమీకును తుఫాన్ ప్రభావంతో యొమన్ లో ని సొకొత్రా ద్వీపంలో చిక్కుకున్న 38 మంది భారతీయులను రక్షించింది ఇండియన్ నేవీ. ఆపరేషన్ నిస్తార్ పేరుతో INS సునయన షిప్ ద్వారా రెస్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టి ఆదివారం(జూన్-3) 38 మంది భారతీయులను సురక్షితంటగా కాపాడారు. అందరినీ సురక్షితంగా కాపాడినట్లు నేవీ అధికారులు తెలిపారు. మీకును తుఫాను ప్రభావంతో ఒమెన్, సొకొత్రా ద్వీపంలో చాలా ప్రాంతాలు తీవ్రంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి.

Posted in Uncategorized

Latest Updates