తిండి లేదు,తాగేందుకు నీళ్లు లేవు.. ఇంకా వరద నీటిలోనే 400 కాలనీలు

read more