సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నా: మంత్రి కేటీఆర్

read more