షూటింగ్ వరల్డ్ కప్: తొలి గోల్డ్ మనదే

చైనా షూటర్ ను ఓడి...
read more