అమెరికా వైమానికి దాడుల్లో ఆల్‌ఖైదా నేత హతం

ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో...
read more