సెక్రటేరియెట్​, అసెంబ్లీపై  ఒకేసారి నివేదిక

read more