శవాన్ని ఇంట్లోకి తేనివ్వని ఓనర్- దాతల సాయంతో దహనసంస్కారం

read more
KCR అంటే కాలువలు(K), చెరువులు(C), రిజర్వాయర్లు(R)

read more