ఆటోలో ప్రసవం.. బిడ్డ మృతి

read more
బీరు తాగి బిడ్డకు పాలిచ్చిన తల్లి.. తెల్లారేసరికి..

బీరు తాగిన తల్లి ...
read more
పందికొక్కులకు మందు పెడితే బిడ్డ చనిపోయింది

read more