నమస్తే అంటే కార్పొరేషన్‌ పదవి.. కాళ్ల మీద పడితే కేబినెట్‌‌ పదవి

read more
పార్టీకి వ్యతిరేకంగా నేనేం అన్లే : రాజయ్య

read more