కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు పటేల్ సంగమేశ్వర్ ఇక లేరు

read more