డిశ్చార్జ్‌లలో రికార్డ్.. ఒక్కరోజులోనే 70 వేల మంది డిశ్చార్జ్

read more