తొలగించిన విగ్రహాలను తిరిగి ఏర్పాటు చేయాలి

read more