అతన్ని దూరం పెడుతుందని గొంతుకోసి చంపాడు

read more