హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షం: మంత్రి ఆస్పత్రిలోకి నీళ్లు

read more