పాక్ మతగురువు ఉచిత సలహ: మనం నిద్రపోతే కరోనా నిద్రపోతుంది..మనం చచ్చిపోతే కరోనా చచ్చిపోతుంది

read more