మూడు రాజధానులకు కేంద్రం అనుమతి ఇవ్వలేదు

read more