వరంగల్‌లో తొమ్మిదో మృతదేహం గుర్తింపు

read more
AI సిస్టమ్ ద్వారా మాస్క్ లేని వారిని గుర్తింపు

read more
హైదరాబాద్ వాసికి అరుదైన గుర్తింపు

read more