కాంక్రీట్ కుప్పలా బీరుట్ .. ఎటు చూసినా శిథిల భవనాలే

బీరుట్: భారీ పేలు...
read more
ఎవరైనా వచ్చి కాపాడండి: కోతుల వీరంగం 12 మందికి తీవ్ర గాయాలు

read more