పార్లమెంట్ లో జైశ్రీరాం అనడానికి ఇది గుడి కాదు

read more