హఫీజ్ సయీద్ కి జైలు శిక్షతో టెర్రర్ ఫండింగ్ కు  దెబ్బ

హఫీజ్ సయీద్ కి జై...

జమాత్ ఉద్​ దవా చీ...
read more