పాక్ భూభాగంలో చొరబడి ఉగ్రవాదుల్ని చంపుతాం

read more