పంచాయతీ కార్యదర్శి కొలువు..మూన్నాళ్ల ముచ్చట్నే?

read more
పంచాయతీ సెక్రటరీలకు ఈవో బాధ్యతలు

హైదరాబాద్ , వెలుగ...
read more
పోస్టింగ్ ఇవ్వకుంటే ఆందోళనలే:జూ.పంచాయతీ కార్యదర్శులు

read more
జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శులు: 12 నుంచి పోస్టింగ్స్

read more