రెండేళ్లలో కరోనాకు వ్యాక్సిన్ రాకుంటే 10 లక్షల మంది తగ్గుతరట

read more