మంచు కొండలో లావా సరస్సు

మంచు కొండలో లావా ...

ఆ పర్వతం చుట్టూ మ...
read more