తియ్యని లిచి పండు..  గింజల్లో విషం ఉండు

మెదడువాపు.. ఒకప్ప...
read more