హిందువులను కించపరిచాడు : పాక్ లో మంత్రి రాజీనామా

read more