ప్రజల ఆస్తులు ధ్వంసం చేస్తే కుక్కల్ని కాల్చినట్లు కాల్చేయాలి

read more
పోలీసులే ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేసింది

read more