లడఖ్ ప్రజల ఆశాదీపం..పంటల కోసం మంచుకొండ

read more
మంచుతో నిండిన మనాలి రోడ్డు

read more