పాకిస్థాన్ గాయకుడికి భారత పౌరసత్వం ఎలా ఇచ్చారు?

read more