ఒక్క రన్ ఇవ్వకుండా 6 వికెట్లు తీసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పింది

read more