ప్రజలు నిలదీస్తారేమోనని శిలాఫలకాన్ని తీసేశారు

read more