గ్రీన్​లాండ్​ ఐస్‌‌ ఒకే రోజు  40% కరిగింది

200 కోట్ల టన్నులకు ...
read more