సోమాలియాలో US ఎయిర్ స్ట్రైక్ : 26 మంది మిలిటెంట్లు హతం

read more