నీళ్లు ఎత్తుకెళ్లే జగన్ ను ఏమీ అనరు గవర్నర్ పై మాత్రం విమర్శలా?

read more