ట్రంప్ గెలవడం సింహానికి, ఎలుగుబంటికి కూడా ఇష్టం లేదు

నవంబర్ 3న అమెరికా...
read more