పరిహారం లెక్క తేల్చాకే భూముల్లో అడుగుపెట్టాలె

read more