జీ7 సమ్మిట్: ట్రంప్ ఆహ్వానానికి ఏంజెలా మెర్కెల్ నో

read more