గిరీష్ కర్నాడ్ అన్నింట్లో ఆల్ రౌండర్.!

read more
రాజకీయం అంటే త్రివిక్రమ్ రాసిన డైలాగులు చదవడం కాదు

read more