ఈ రోజే లాస్ట్ ప్రచారమని.. చివరి ప్రయత్నంగా ఓట్ల కోసం ఇట్ల వేడుకుంటున్నాడు !!

ఈ  రోజే లాస్ట్ ప్రచారమని.. చివరి ప్రయత్నంగా ఓట్ల కోసం ఇట్ల వేడుకుంటున్నాడు !!