సార్..ఇది రైతుల ఆందోలన...అది నిరుద్యోగులది..ఆపైన విద్యుత్ కార్మికులది..అది...!!

సార్..ఇది రైతుల ఆందోలన...అది నిరుద్యోగులది..ఆపైన విద్యుత్ కార్మికులది..అది...!!

సార్..ఇది రైతుల ఆందోలన...అది నిరుద్యోగులది..ఆపైన విద్యుత్ కార్మికులది..అది...!!