మన టీవీ చుడండి మన పేపరే చదవండి : కవిత

మన టీవీ చుడండి మన పేపరే చదవండి : కవిత

మన టీవీ చుడండి మన పేపరే చదవండి : కవిత 

మన బతుకులు ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఊహించలేదు  ఊహించలేదు డియర్..!!