మనోజ్ ఫ్యామిలీకి 50 లక్షలు ఇవ్వాలి

మనోజ్ ఫ్యామిలీకి 50 లక్షలు ఇవ్వాలి