ఏపీ కంటే తెలంగాణ నుంచే ఎక్కువ బియ్యం సేకరణ

ఏపీ కంటే తెలంగాణ నుంచే ఎక్కువ బియ్యం సేకరణ