నాలాల అభివృద్ధికి నిధులు లేవంటున్నారు

నాలాల అభివృద్ధికి నిధులు లేవంటున్నారు