దావుద్ ఇబ్రహీంపై 25లక్షల రివార్డు

దావుద్ ఇబ్రహీంపై 25లక్షల రివార్డు

దావుద్ ఇబ్రహీంపై 25లక్షల రివార్డు : NIA
పెద్ద డాన్ దగ్గర జాబ్ అన్నవ్..
రివార్డేమో గల్లీ రౌడీ కన్నా తక్కువుంది..