త్వరలోనే ఎన్నికలుంటయటని ఉన్నపలంగా జనాల్లోకి పోతున్నాడు.!!

త్వరలోనే  ఎన్నికలుంటయటని ఉన్నపలంగా జనాల్లోకి పోతున్నాడు.!!