ఓటర్లకు నకిలీ మద్యం... కనీసం మందన్న ఒర్జినల్ది పోస్తలేరట మామా..!!

ఓటర్లకు నకిలీ మద్యం... కనీసం మందన్న ఒర్జినల్ది పోస్తలేరట మామా..!!