టికెట్లు తక్కువ అమ్మరంటూ కండక్టర్ల ఫొటోలతో ఫ్లెక్స్

టికెట్లు తక్కువ అమ్మరంటూ కండక్టర్ల ఫొటోలతో ఫ్లెక్స్

టికెట్లు తక్కువ అమ్మరంటూ కండక్టర్ల ఫొటోలతో ఫ్లెక్స్ 

అట్లైతే.. ఇచ్చిన హామీలు పట్టించుకోని.. ఈ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సంగతేందిరా!!