రాష్టంలో కరువు తాండవిస్తుందని జనాలను నమ్మించడానికి బయలుదేరాడటలే

రాష్టంలో కరువు తాండవిస్తుందని జనాలను నమ్మించడానికి బయలుదేరాడటలే