అరెస్టు చేసినోళ్లందర్నీ ఒకే జైలుకు పంపితే.. కొత్త స్కామ్ కు ప్లాన్ చేస్తరేమో సార్.. !!

అరెస్టు చేసినోళ్లందర్నీ ఒకే జైలుకు పంపితే.. కొత్త స్కామ్ కు ప్లాన్ చేస్తరేమో సార్.. !!

అరెస్టు చేసినోళ్లందర్నీ ఒకే జైలుకు పంపితే..
కొత్త స్కామ్ కు ప్లాన్ చేస్తరేమో సార్.. !!